Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija

Član 1.

Ovim Pravilnikom se regulišu prava i obaveze veb prodavnice DOO TOP flora ltd ( u daljem tekstu: prodavac), prava i obaveze krajnjeg potrošača-fizičkog lica koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (u daljem tekstu: kupac), postupak naručivanja, prijema i plaćanja naručenih proizvoda, zaštita potrošača, vraćanje proizvoda, odustanak od kupovine i način rešavanja reklamacija.

Član 2.

Kupovina preko naše prodajne internet stranice odnosno web prodavnice na adresi www.topflora-shop.rs,  smatra se prodajom na daljinu. 

Kupac koji naručuje proizvode preko veb prodavnice dužan je da se pre naručivanja informiše o uslovima isporuke, svojim pravima i obavezama, načinu i postupku primanja i rešavanja reklamacija, bez obzira na koji način je izvršio poručivanje (online ili telefonski). Smatra se da je kupac koji vrši poručivanje upoznat i saglasan sa uslovima prodaje i isporuke i da je upoznat sa Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija čiji tekst sledi u nastavku ovog teksta.

Sve cene u veb prodavnci su iskazane sa uračunatim PDV-om. Kvalitet proizvoda odgovara kvalitetu koji je predvidjen propisima za tu vrstu proizvoda.

Prodavac ima pravo da bez najave promeni cene proizvoda, tekst i uslove prodaje i isporuke, u bilo koje vreme, kako bi ih uskladio sa svojom poslovnom politikom i važećim propisima.

Član 3.

Online poručivanje proizvoda iz ponude naše veb prodavnice, vrši se na našoj internet stranici u veb prodavnici, praćenjem sledećih koraka kupovine i to: izborom vrste i količine proizvoda, dodavanjem proizvoda u virtuelnu korpu, pregledom poručenih proizvoda sa mogućnošću promene proizvoda pre konačnog izbora,  registracijom kupca ili samo unošenjem obaveznih ličnih podataka za isporuku (obavezni podaci su označeni zvezdicom),  izborom odgovarajuće vrste troškova isporuke prema težini naručenih proizvoda, čitanjem i prihvatanjem uslova prodaje i slanjem porudžbine prodavcu.

Prodavac će na e-mail sa kog je stigla porudžbina potvrditi prijem iste. Posle potvrde prijema porudžbine od strane prodavca kupcu, kupac ne može opozvati porudžbinu. Ukoliko kupac ne dobije povratni e-mail znači da nije ispratio sve obavezne korake za poručivanje i da poručivanje nije uspelo odnosno da prodavcu porudžbina nije stigla. Prodavac će e-mailom ili telefonom obavestiti kupca o vremenu slanja i očekivanom vremenu isporuke ili o nemogućnosti isporuke ako naknadnom proverom utvrdi da na lageru više nema proizvod koji je kupac naručio.

Prodavac zadržava pravo da od kupca koji neku od prethodnih pošiljaka prodavca nije primio iz bilo kog razloga, zahteva avansnu uplatu.

Prodavac nije odgovoran za nemogućnost i kašenjenje isporuke koji nastanu davanjem netačnih i nepreciznih podataka od strane kupca ili neblagovremenom isporukom od strane kurirske službe.

Član 4.

Porudžbine se dostavljaju u roku od 2 – 5 radnih dana, na adresu koju kupac prilikom poručivanja navede kao adresu za isporuku. Isporuka se vrši putem kurirske službe Bex. U slučaju da prodavac ne može da kontaktira kupca na telefon ili e-mail koji je naveden prilikom poručivanja porudžbina neće biti poslata. 

Kupac plaća vrednost robe sa PDV-om, za koju prodavac šalje račun uz svaku pošiljku, gotovinom, licu koje vrši dostavu kao i troškove isporuke koji se posebno zaračunavaju i plaćaju prema težini paketa u skladu sa ugovorom koji prodavac ima sa kurirskom službom i iznose:

– za pakete preko 50kg zavisno od težine pošiljke troškovi isporuke naplaćuju se po standardnoj tarifi kurirske službe. Sve porudžbine se isporučuju isključivo putem kurirske službe na kućnu adresu primaoca. Prilikom prijema plaća se vrednost robe + troškovi isporuke. Broj telefona koji je u funkciji je obavezan radi kontaktiranja od strane kurirske službe i prodavca.

Član 5.

Kupac koji po prijemu porudžbine uoči nedostatke i fizička oštećenja na primljenoj porudžbini, dužan je da odmah po prijemu obavesti prodavca o tome.  Pošiljke na kojima su uočeni nedostaci, fizički oštećene , uništene ili delimično uništene pošiljke, kupac će vratiti preko iste službe  preko koje je primio pošiljku o trošku prodavca. Vraćanje pošiljke kupac je dužan izvršiti u roku od 48 časa od prijema iste.  

Član 6.

U skladu sa članom 28.  Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju  prodaje na daljinu ustanovljava se pravo  kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti preporučenom pošiljkom na adresu prodavca DOO TOP flora ltd PJ: Vuka Karadžića 46, 21233 Čenej ili poslati elektronski na e-mail prodavca: office@topflora-shop.rs. Podavac će  potvrditi prijem odustanka od ugovora, u pisanom ili elektronskom obliku.

Troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, može se desiti da je neki proizvod prilagodjen posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovan (ima logo kupca ili drugo obeležje i sl. ), takav proizvod se ne može vratiti.

Član 7.

Sve sporove koji se nisu mogli rešiti sporazumno izmedju prodavca i kupca rešiće Osnovni sud u Novom Sadu